Тафсири конститутсияи чт
By choneclili Follow | Public➡ Download: Тафсири конститутсияи чтДар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба шаҳрвандӣ Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 ноябри соли 1995 амал мекунад. Моддаи 7 Ҳудуди Тоҷикистон тақсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад. Дар қисми панҷум пешниҳод шудааст, ки калимаҳои «мақомоти ҳокимияти маҳаллиро» ба калимаҳои «мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро» иваз карда шаванд.тафсири конститутсияи чт

Эргометрин эргоновин 0,01-0,05 0,05 5. Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тоҷикистон ҳаммаъноянд Моддаи 2. Эзох: Фиреби истеъмолкунандагон хангоме ба микдори назаррас содиршуда шумурда мешавад, ки агар зарари ба истеъмолкунандагон расонидашуда аз дахяки нишондиханда барои хисобхо бештар, ба микдори калон бошад — аз як нишондиханда барои хисобхо бештар бошад, ба микдори махсусан калон аз панчох нишондиханда барои хисобхо зиёд бошад. Намуди дигари тафсири расмии меъёрӣ — ин тафсири легалӣ қонунӣ аст. Ҳатмияти онҳо ба судҳои поёнӣ маънои меъёрӣ неву, балки ҳуқуқтатбиқсозӣ доранд. Масалан, дар асоси м. Вобаста ба ин хусусиятҳо ҳангоми интихоб ва таъин гардидан ба дигар вазифаҳои муҳимми давлатӣ низ чунин синну сол 30 ба инобат гирифта мешавад.

Аз ин ҷо пешниҳод мегардад, ки пайвандаки «ва» ба пайвандаки «ё» иваз карда шавад. Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судя таъин шудааст, дар вазъияти тантанавӣ савганд ёд мекунад.тафсири конститутсияи чт

- Мафҳум,нишона,мақсад,функсия ва намудҳои чавобгарии ҳуқуқи Чавобгарии њуќуќї -тањти маљбурияти давлатї аз тарафи њуќуќвайронкунандагон иљро гардидани ўњдадорињоро љавобгарии њуќуќї меноманд.тафсири конститутсияи чт

Kent Hovind - Seminar 3 - Dinosaurs in the Bible [MULTISUBS]

КИСМИ УМУМИ ФАСЛИ I. КОНУНИ ЧИНОЯТИ БОБИ 1. ВАЗИФА ВА ПРИНЦИПХОИ КОНУНИ ЧИНОЯТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН, АСОСИ ЧАВОБГАРИИ ЧИНОЯТИ Моддаи 1. Конуни чиноятии Чумхурии Точикистон 1 Конуни чиноятии Чумхурии Точикистон аз хамин Кодекс иборат аст. Конунхои наве, ки чавобгарии чиноятиро пешбини менамоянд, ба Кодекси чинояти бояд дохил карда шаванд. Вазифахои Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон 1 Вазифахои хамин Кодекс аз хифзи хукуку озодихои инсон ва шахрванд, амнияти чамъияти ва саломатии ахли, мухити зист, тартиботи чинояти ва ахлок, моликият, химояи сохти конститутсиони ва амнияти Чумхурии Точикистон аз тачовузи чинояти, таъмини сулх ва амнияти башарият, тарбияи шахрвандон дар рухияи риояи Конститутсия ва конунхои чумхури, инчунин пешгирии чиноятхо иборат аст. Принсипхои Конуни чинояти ва чавобгарии чинояти Конуни чинояти ба принсипхои конуният, баробари дар назди конун, ногузир будани чавобгари, чавобгарии фарди, гунахгори, адолат, инсондусти ва демократизм асос меёбад. Принсипи конуният 1 Чиноят будани кирдор, сазовори чазо ва окибатхои дигари хукукии чинои будани онро танхо хамин Кодекс муайян менамояд. Принсипи баробари дар назди конун Шахсоне, ки чиноят содир намудаанд, катъи назар аз чинс, нажод, миллат, шахрванди, забон, муносибат ба дин, акидахои сиёси, тахсилот, вазъи ичтимои, хизмати ва молу мулки, мансубият ба хизбхои сиёси, иттиходияхои чамъияти, махалли истикоматашон ва дигар холатхо дар назди конун баробаранд ва бояд ба чавобгарии чинояти кашида шаванд. Принсипи ногузирии чавобгари Хар шахсе, ки чиноят содир намудааст, бояд тахти чазо карор гирад ё нисбати у чорахои дигари дорои хусусияти хукукии чиноии дар хамин Кодекс пешбинишуда татбик гардад. Принсипи чавобгарии фарди ва гунахгори 1 Хеч кас тахти чавобгарии чинояти карор гирифта

1 Follower
Comments